GIỚI THIỆU

Làm việc tại TMA, Tốt nghiệp dhvl

Kỹ Năng

API
Automation
SQL
Javascripts
C#
Testing Documentary

SOCIALS

  • LinkedIn :linkedin.com/huyle29909
  • Facebook :facebook.com/huyle29909
  • Twitter :twitter.com/huyle29909

Kinh Nghiệm

  • 7 tháng   
    Automation Testers tại TMA

    Kiêm thử tự động

SỞ THÍCH

Game, lập trình, nhạc ,du lịch