VĂN KHẢ TRÂN

I'm Student

Giới thiệu

fun, sociable

Student

Student

  • Ngày sinh: 17/04/2003
  • Liên hệ: 0845080353
  • Thành phố: Cà Mau city
  • Chứng chỉ:
  • Email: vankhatran1234@gmail.com
  • Freelance: Student, photo model, write content

Kinh Nghiệm

python

html&css

Kỹ năng

python 86%
html&css 58%
C++ 20%
SQL 46%
Communication 4%
Javascripts 20%

Tích Lũy trải nghiệm

  • Tất cả
  • Chứng chỉ
  • Sự kiện

Điểm mạnh

team work

giúp đỡ nhau

present

tự tin, nói mạch lạc

communicate

hòa đồng, vui vẻ

ability to listen

học tập, cuộc sống

language

có khả năng sử dụng Tiếng Anh

Physical

Have good physical body