Mai Phúc Hưng

I'm Sinh Viên

Giới thiệu

Designer

  • Ngày sinh: 02-04-2001
  • Liên hệ: 0969113867
  • Thành phố: Gia Lai
  • Chứng chỉ:
  • Email: hung.197ct22248@vanlanguni.vn
  • Freelance: Đại Học Văn Lang

Kinh Nghiệm

Diploma In UI UX Design

Diploma In UI/UX Design

Diploma In UI/UX Design

Diploma In UI/UX Design

Kỹ năng

Reactjs 66%
MVC 74%
ASP.Net 55%
SQL 76%
Communication 54%
Javascripts 73%

Tích Lũy trải nghiệm

  • Tất cả
  • Chứng chỉ
  • Sự kiện

Điểm mạnh

Hard-working

Can do overtime

Self-learning

Can self learning

Teambuilding

Willing to join

Positive

Always positive thinking

Foreign Language

Can speak chinese, Spanish

Physical

Have good physical body