HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2020 - 2021

  • Địa điểm : Sảnh L-V, cơ sở 3
  • Ngày bắt đầu: 07:00 05/05/2021
  • Vé còn : 1/1