PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH - NGÀY 2

PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH - NGÀY 2

PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH ( P1 - VỤ ÁN CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH, P2- VỤ ÁN CƯỚP TÀI SẢN, P3 - VỤ ÁN VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ)